Оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Цей Публічний договір (далі – Договір), в якому одна сторона ФОП Радійчук Віктор Борисович власник Сайту https://publishare.info/ (далі -Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом іменовані як Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг.

Уважно прочитайте та ознайомтесь з умовами даного Договору. Якщо Ви не згодні з його положеннями, користування сайтом https://publishare.info/ має бути припинено. Якщо Ви продовжуєте використання Сайту Ви тим самим підтверджуєте, що повністю і беззастережно прийняли всі умови і положення  даного Договору, підтверджуєте те, що такі умови Вам зрозумілі, та укладаєте Публічний договір з Компанією.

Нижче зазначені умови регулюють Ваші права та обов’язки щодо використання Сайту і послуг, які ми надаємо через Сайт.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. Визначення термінів:

1.1.1 Сайт - автоматизована інформаційна система, розміщена за адресою: https://publishare.info/, через яку Виконавець пропонує для Замовника певний перелік Послуг.;

1.1.2. Послуги - перелік, наведений на Сайті  https://publishare.info/, які Виконавець пропонує Замовнику. 

1.1.3. Замовник - будь яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Виконавця, замовляє, використовує або має намір скористатися послугами Виконавця зазначеними на Сайті;

1.1.4. Відвідувач Сайту - фізична особа, яка відвідує Сайт Виконавця;

1.1.5. Виконавець - суб’єкт господарської діяльності, який здійснює господарську діяльність з надання послуг, зазначених на Сайті  https://publishare.info/;

1.1.6. Особистий кабінет – спеціальний розділ на Сайті Виконавця, де Замовник може отримати доступ до даних про статус замовлення, хід надання послуг та історію замовлень. Доступ до Особистого кабінету Замовник здійснює за допомогою Облікового запису.

1.1.7. Обліковий запис – персональний набір ідентифікаційних даних Замовника («електронна пошта», «Пароль»).

1.1.8. Рекламний майданчик - це своєрідний ресурс, рекламне місце, де відповідно розміщується реклама, яку замовляє Замовник;.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. При необхідності між Замовником та Виконавцем може бути укладено окремий Договір у формі письмового двостороннього документа.

1.4. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

1.5.Замовник, користуючись Сайтом, прийняв умови даного Договору, враховує та згоден з тим, що цей Договір  може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться до Договору, публікуються на цій сторінці Сайту. 

1.6. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику запропоновані на Сайті Послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

2.2. Виконавець може надавати послуги як особисто, так і із залученням третіх осіб.

2.3. Перелік і вартість надання Послуг розміщені на Сайті https://publishare.info/.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов’язаний

3.1.1. Оплатити послуги Виконавця у розмірі та в строки, передбачені Договором;

3.1.2. Самостійно нести ризик можливих несприятливих для нього наслідків використання чи невикористання придбаної Послуги;

3.1.3. Ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на Сайті Виконавця;

3.1.4. Належним чином забезпечувати конфіденційність інформації щодо імені і паролю, що використовуються для здійснення доступу до використання Сервісу від недобросовісного використання третіми особами;

3.1.5. Негайно повідомляти Виконавця про будь-які випадки несумлінного та несанкціонованого використання Облікового запису за допомогою форми Зворотного Зв'язку. У разі несанкціонованого доступу до Облікового запису, негайно повідомити Виконавця. У разі відсутності повідомлення Замовник, як законний власник Облікового запису несе відповідальність за всі дії, зроблені від імені облікового запису Замовника, за винятком випадків, коли таке повідомлення не було пов'язано з вашою необізнаністю або нездатністю.

3.1.6.  Самостійно нести ризик можливих несприятливих для Замовника наслідків, пов'язаних з втратою або розголошенням Замовником обраного ним пароля;

3.1.7. Своєчасно надавати на вимогу Виконавця достовірні особисті дані та іншу інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору;

3.1.8. Надати згоду Виконавцю на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Оформити Замовлення Послуг;

3.2.2. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

3.2.3. Відмовитися від отримання Послуг і припинити користування Сайтом;

3.2.4. Створити Обліковий запис, з метою отримання Послуг, заповнивши реєстраційну форму, в якій надати необхідну особисту інформацію;

3.2.5. У разі неможливості виконати Договір про надання послуг, що виникло не з вини Виконавця, Замовник має право: 

  • повернути сплачені кошти;
  • обрати альтернативний Рекламний майданчик для розміщення реклами.

3.2.6. У разі зміни вартості надання послуг, що виникла після оформлення замовлення та узгодження необхідних умов для виконання Договору про надання послуг, Замовник має право:

  • повернути сплачені кошти;
  • обрати альтернативний Рекламний майданчик для розміщення реклами;
  • здійснити доплату коштів.

3.3. Виконавець зобов’язаний

3.3.1. Своєчасно, якісно і у повному обсязі надати послуги відповідно до умов цього Договору;

3.3.2. Надавати Замовнику інформацію та документи, що стосуються цього Договору, результату та процесу надання послуг за допомогою телефонного, поштового, електронного зв’язку, особисто або усно;

3.3.3. Повідомляти клієнта на його вимогу про хід надання послуг;

3.3.4. Відмовитися від надання послуг у разі невідповідності рекламних матеріалів законодавству України, в тому числі, але не виключно Закону України “Про рекламу”;

3.3.5. Відмовитися від надання послуг що стосуються реклами наркотичних речовин і препаратів, алкогольних і тютюнових виробів, порнографічних матеріалів;

3.3.6. Забезпечити вихід рекламної публікації замовленої Замовником, або повернути сплачені кошти Замовником. Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Замовника у випадку неможливості надання таких послуг. Повернення коштів буде здійснено протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дня поданого та зареєстрованого звернення Замовника.

3.4. Виконавець має право:

3.4.1. Відмовитися від надання послуг, передбачених цим Договором, у разі їх невідповідності вимогам, зазначеним на Сайті.

3.4.2. Відмовитися від надання послуг, передбачених цим Договором, у разі неналежного виконання Замовником своїх обов’язків.

3.4.3. Відмовитися від надання послуг що стосуються реклами товарів, які підлягають обов'язковій сертифікації або виробництво та реалізація яких вимагає обов'язкового дозволу та/або ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу або ліцензії.

3.4.4. Відмовитися від надання послуг з розміщення реклами, якщо реклама не відповідає вимогам Рекламного майданчика, законодавству Україні та моральним принципам. Виконавець також може відмовитися від надання послуг з розміщення реклами у випадку, якщо Рекламний майданчик відмовляється публікувати таку рекламу;

3.4.5. Відмовитись від надання послуг з розміщення реклами, якщо достовірність інформації, вказаної у наданих для розміщення матеріалах або технічних завданнях для Виконавця викликає сумніви у модератора сайту.

3.4.6. Змінити вартість надання послуги та попросити здійснити відповідну доплату за послуги у разі, якщо Замовник обрав некоректний рекламний формат (тариф) під час оформлення замовлення, або здійснив замовлення у сферах, які перераховані у розділах сайту "Реклама особливих товарів" та "Політичний PR";

3.4.7. Змінити вартість надання послуги та попросити здійснити відповідну доплату за послуги у разі зміни вартості послуг відповідного Рекламного майданчика, яка сталась після оформлення Замовлення та не з вини Виконавця.

3.4.8. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Для оформлення замовлення Замовнику  рекомендовано створити особистий Обліковий запис, заповнивши реєстраційну форму, в якій надати необхідну особисту інформацію. Форма вважається заповненою якщо в ній заповнені всі розділи, позначені як обов’язкові.У іншому ж випадку, за умови відсутності Облікового запису, Замовнику зобов’язаний надавати необхідну контактну та особисту інформацію при оформленні кожного нового замовлення. Також, за умови відсутності Облікового запису, Замовник позбавлений можливості відслідковувати статус та хід надання послуг.

При створенні Облікового запису Замовник самостійно обирає надійний та безпечний пароль для входу в Особистий кабінет.

4.2. Замовник самостійно оформляє Замовлення на відповідній сторінці каталогу Рекламного майданчику шляхом додавання необхідних рекламних майданчиків у “Кошик”. Зробити замовлення також можливо по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним внизу кожної сторінки Сайту, за виключенням сторінок Особистого кабінету.

4.3. Акт наданих послуг з Замовником (юридичною особою, фізичною особою, в тому числі фізичною особою-підприємцем) та/або Рекламним майданчиком - надається лише на вимогу Замовника/Рекламного майданчика. У разі відсутності письмового примірника Акту наданих послуг такі послуги вважаються прийнятими, наданими належним чином та в повному обсязі.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ:

5.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається у каталозі. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг. 

5.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. 

5.3. Замовник оплачує послуги Виконавця безготівковим розрахунком шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в виставленому рахунку або за допомогою оплати через запропоновані еквайрингові сервіси. 

Всі суми, що стягуються банком за перерахування грошових коштів, сплачуються Стороною, яка здійснює перерахування грошових коштів.

5.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

5.6. У разі порушення умов даного Договору Замовником, вартість частково спожитої або не спожитої Послуги Виконавцем  Замовнику підлягає компенсації.

5.7. Вартість Послуг може змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку під час виконання замовлення або модерації. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне чи несвоєчасне виконання зобов'язань, взятих на себе Сторонами за даним Договором, Виконавець та Замовник несуть відповідальність відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику через затримки та втрату інформації при використанні Послуги, внаслідок перебоїв, що виникли з вини організацій, що надають послуги телефонного та мобільного зв’язку, магістральних каналів зв’язку, телекомунікаційний систем передавання даних, живлення та інших, що виходять за межі впливу Виконавця.

6.3. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, термін виконання зобов’язань за даним Договором має бути продовжений на термін дії таких обставин та їх наслідків.

6.4. Замовник повністю відповідальний за збереження свого логіна і пароля і за збитки, які можуть виникнути у випадку його втрати.

6.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які затримки і переривання зв'язку, збиток або втрати Замовника що відбуваються прямо або побічно з причин непереборної сили, а також з причин, що знаходяться поза сферою розумного контролю зі сторони Виконавця.

6.6. Виконавець не відповідає за збиток (прямий або непрямий), понесений Замовником від використання або неможливості використання послуг Виконавця.

6.7. Розмір відповідальності, не врегульований даним Договором, регулюється діючим законодавством України.

6.8. Виконавець не несе відповідальності за збереження рекламної публікації Замовника на Рекламних майданчиках.

6.9. Виконавець не несе відповідальності за  публікацію відомостей, які не відповідають дійсності. Виконавець також не гарантує достовірності розміщеної інформації на Рекламних майданчиках.

6.10. Рекламний майданчик, на якому розміщується реклама Замовника, не має права видаляти рекламну публікацію, якщо це обумовлено умовами співпраці або специфікою рекламного формату.

6.11. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. У разі не можливості вирішення суперечок шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до законодавства України.

8. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Жодна Сторона цього Договору не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання або за несвоєчасне чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання чи несвоєчасне або неналежне виконання є виключним наслідком форс-мажорних обставин, таких як,  наприклад, стихійні лиха, катастрофи, аварії, заворушення, дії урядових установ, дії суб’єктів природних монополій чи військові дії, які є поза можливим контролем з боку Сторони цього Договору, яка заявляє про форс-мажорні обставини. Перелік таких обставин не є вичерпним.

8.2. Будь-яка Сторона, що заявляє про форс-мажорні обставини повинна надати повідомлення про це іншій Стороні в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів після виникнення форс-мажорних обставин або протягом 10 (десяти) календарних днів з часу, коли такій Стороні стало відомо про форс-мажорні обставини. Якщо протягом вказаного строку така Сторона не надсилає повідомлення про форс-мажорні обставини іншій Стороні, то невиконання зобов’язань такою Стороною не вважається наслідком впливу форс-мажорних обставин і відповідно, така Сторона не звільняється від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань.

8.3. У випадку припинення форс-мажорних обставин, постраждала Сторона повинна відразу ж письмово повідомити про це іншу Сторону. Повідомлення повинно вказувати умови, за якими зобов’язання згідно з цим Договором будуть виконані.

8.4. Свідоцтва, видані компетентними органами на території дії вищевказаних форс-мажорних обставин слугуватимуть доказом, що підтверджує існування таких обставин та їхню тривалість.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення і виконання цього Договору відповідно до його умов.

9.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це іншої Сторони.

9.3. Даний Договір, Ціни та вартість послуг Виконавця, Політика Конфіденційності, що розміщуються на Офіційному веб-сайті Виконавця, у сукупності складають правовідносини між Виконавцем і Замовником і є обов’язковими до виконання.

9.4. Уся інформація, пов’язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.

9.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.6. Даний Договір є публічним і безстроковим та діє до його повного виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

9.7. В усіх випадках, не врегульованих положеннями даного Договору, Сторони керуються нормами чинного законодавства України;

9.8. Ознайомитися з Партнерською програмою та системою бонусів та знижок Виконавця можна на відповідних сторінках сайту.